25 آذر 1397
En | 

بسمه تعالی

فراخوان مناقصه یک مرحله ای

 

     اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان درنظر دارد اجرای عملیات ابنیه خیابان12متری دسترسی به ساختمان فرمانداری مهدیشهر به طول تقریبی230متررا به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان ذیصلاح دعوت می گردد از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir وپایگاه اینترنتی این اداره کل به آدرس: www.maskansemnan.mrud.ir   مراجعه نمایند. نشانی کارفرما سمنان ، بلوار معلم، مجتمع اداري معلم، کدپستی 3519834895  تلفن:  33439463-023   دورنویس:  33433635

 

     روابط عمومی اداره کل  مسکن و شهرسازی استان سمنان

 

 

بسمه تعالی

فراخوان مناقصه یک مرحله ای

 

     اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در نظر دارد حفر یک حلقه چاه آب ندامتگاه 300 نفره سمنان را به شرکت های واجدصلاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان ذیصلاح دعوت می گردد از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:  www.setadiran.ir و پایگاه اینترنتی این اداره کل به آدرس:  www.maskansemnan.mrud.ir  مراجعه نمایند. نشانی کارفرما سمنان، بلوار معلم، مجتمع اداري معلم، کدپستی 3519834895  تلفن: 33439463-023 دورنویس 33433635

                     روابط عمومی اداره کل  مسکن و شهرسازی استان سمنان

 

 

بسمه تعالی

فراخوان مناقصه یک مرحله ای

 

     اداره کل مسکن وشهرسازی استان سمنان در نظر دارد اجرای شبکه و تجهیز پست فشار متوسط ندامتگاه 300نفره سمنان رابه شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از متقاضیان ذیصلاح دعوت می گردد از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. نشانی کارفرما سمنان، بلوار معلم، مجتمع اداري معلم، کدپستی 3519834895 تلفن 33439463-023 دورنویس: 33433635

مشاهده و دانلود اسناد مناقصه از اینجا

 

                                روابط عمومی اداره کل  مسکن وشهرسازی استان سمنان

 

 

 

بسمه تعالی

آگهی مزایده  عرضه املاک و اراضی شماره 2 

اداره کل مسكن و شهرسازي استان سمنان به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 24182/ت 42428ک مورخ 7/2/88 هیات محترم وزیران نسبت به عرضه املاک با كاربري تجاری، خدماتی، مسکونی بر اساس دستور العمل های مربوطه واقع در شهرستان های استان سمنان  اقدام نماید، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود تا در صورت تمایل جهت بازدید و اطلاع از وضعیت املاک مذکور و اطلاع دقیق از مساحت و شماره پلاک و قیمت پایه قطعات به علت اشکالات احتمالی در چاپ آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 97/08/22  به اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان و شهرستان های شاهرود، دامغان، مهديشهر، گرمسار و سمنان مراجعه و نسبت به دریافت و ارسال مدارک و درخواست خود، پس از تکمیل و امضاء فرمهای مربوطه حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ  97/08/24 با پست سفارشی به نشانی این اداره  واقع در سمنان ـ بلوار معلم ـ اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان یا پایگاه اینترنتی این اداره کل به آدرس: www.maskansemnan.mrud.ir   اقدام نمایند.   

نکته مهم: باستحضار عموم می رساند تاریخ بازگشایی پاکات مزایده روز  دوشنبه 97/08/28  می باشد 

                                                 فرمها و مدارک مزایده را در سطر ذیل مشاهده و دانلود فرمائید

 لیست مشخصات املاک            شرايط شركت در مزایده  شماره 2 املاک         متن آگهی مزایده                   منع مداخله کارکنان

     دریافت یکجای فایل اسناد مزایده                            روابط عمومي اداره كل مسكن و شهرسازي استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

آگهی (فراخوان) واگذاری زمین  شماره2

 

           اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان به عاملیت از طرف سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80،11،27 مجلس شورای اسلامی، در نظر دارد تعدادی قطعه زمین از اراضی تحت مالکیت خود واقع در استان سمنان را به دارندگان موافقت اصولی بصورت اجاره به شرط تملیک واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود تا در صورت تمایل جهت بازدید و اطلاع از وضعیت املاک مذکور و اطلاع دقیق از مساحت و شماره پلاک و قیمت پایه قطعات به علت اشکالات احتمالی در چاپ آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  97/08/22 به اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان و شهرستان های شاهرود، دامغان، مهديشهر، گرمسار و سمنان و یا پایگاه اینتر نتی این اداره کل به آدرس:  www.maskansemnan.mrud.ir   مراجعه و نسبت به دریافت و ارسال مدارک و درخواست خود، پس از تکمیل و امضاء فرمهای مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  97/08/24 با پست سفارشی به دبیرخانه این اداره  کل واقع در سمنان ـ بلوار معلم ـ اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان اقدام نمایند.

نکته مهم: باستحضار عموم می رساند تاریخ بازگشایی پاکات مزایده روز دوشنبه 97/08/28 می باشد 

                                                             فرمها و مدارک مزایده را در سطر ذیل مشاهده و دانلود فرمائید.

 

    شرايط شركت در فراخوان  شماره 2 املاک                لیست املاک فراخوان 2                       متن فراخوان واگذاری                      منع مداخله کارکنان                  

                        دریافت یکجای فایل اسناد فراخوان                           روابط عمومي اداره كل مسكن و شهرسازي استان سمنان  

 

 

 

     

 

 

 

بسمه تعالی

 

فراخوان مناقصه دو مرحله ای

 

     اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان درنظر دارد خرید 15دستگاه هواساز بیمارستان 85تختخوابی مهدیشهر رابه شرکت های دارای مجوز طراحی،ساخت وتولید واگذار نماید، لذا از متقاضیان ذیصلاح دعوت می گردد پس از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک هفته جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  http://setadiran.ir/  مراجعه نمایند. نشانی کارفرما: سمنان، بلوار معلم، مجتمع اداري معلم، کدپستی 3519834895 تلفن 33439463-023 دورنویس 33433635

 

                          روابط عمومی اداره کل  مسکن و شهرسازی استان سمنان

طراحی سایت